Rabu, 08 Februari 2012

‎3 Jenis Jihad mengikut Imam Al-Ghazali
1- Jihad Zahir adalah jihad melawan orang yang tidak menyembah Allah SWT.

Surah Al-Maidah, ayat :
54. Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karniaan Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

2- Jihad menghadapi orang yang menyebarkan ilmu dan hujjah yang batil.

Surah An-Nahl, ayat :
125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
[845] Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

3- Berjihad melawan nafsu yang sentiasa menyeret manusia ke arah kejahatan .

Surah Al-Ankabut, ayat :
69. Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.


kredit: Kitab Penenang Jiwa, Imam Al-Ghazali. M/S: 19

Tidak ada komentar:

Posting Komentar